Motori

Eugenio Blasetti responsabile External Affairs di Mercedes-Benz Italia