Motori

Eugenio Blasetti Responsabile External Affairs Mercedes-Benz Italia